En fjellov for framtida!

 Norges Fjellstyresamband, de 94 fjellstyrenes fellesorganisasjon, avholdt sitt 20. landsmøte på Stjørdal 9.-10. juni. Hovedtema var Regjeringens revisjon av fjelloven. Landsmøtedebatten og innlegg fra statssekretær Lars Andreas Lunde gir håp om at en ny lov kan gi fjellbygdene mer råderett over ressursene i fjellet og sikre større lokal verdiskaping.

Dagens fjellov er fra 1975 og har vært en viktig rettesnor for fjellstyrenes forvaltning av rettigheter og herligheter i store deler av fjell-Norge. Regjeringen vedtok i 2015 at det skulle etableres et lovutvalg for å gå gjennom fjelloven og statsallmenningsloven. Målet med gjennomgangen er; forenkling, styrking av lokalt selvstyre og å fremme verdiskaping og effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse. Kongen utnevnte 04.03.2016 et utvalg som skal jobbe med dette.

Fjelloven bygger på noen viktige prinsipper:

1. Reell lokal forvaltning med egne inntekter og rom for lokale tilpasninger.

2. Partssammensatt fjellstyre med mulighet for avveiing mellom ulike rettigheter og interesser i organet.

3. Verdiskapingen i statsallmenningene blir igjen lokalt.

4. Fjellstyret oppnevnes av kommunestyret og er slik demokratisk forankret.

Landets fjellstyrer mener dagens fjellov i det store og hele fungerer godt. Prinsippene over er viktige suksesskriterier og bør videreføres.

Landsmøtet i Norges Fjellstyresamband ønsker en utvikling der hovedprinsippene i dagens fjellov videreføres. Fjellbygdene må sikres mer råderett og dermed større inntekter fra fjellet. Dette vil bidra til forenkling, styrking av lokalt selvstyre og fremme verdiskaping og effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse i ellers næringssvake regioner. Man må i forbindelse med revisjon av loven sikre rettigheter som bygdefolket har, også ved kommunesammenslåinger. Landsmøtet i Norges Fjellstyresamband vil understreke at en slik utvikling bare kan sikres med en klar politisk vilje og tydelige føringer fra Regjering og Storting.


Resolusjonen fra NFS landsmøte kan du lese her: Resolusjon.pdf