Lovutvalg for statsallmenninger – utvalget er i gang

-
Lovutvalget for statsallmenninger hadde sitt første møte 3. mai. På første møte sto bl.a. følgende på dagsorden:

• Presentasjon av utvalget og sekretariatet
• Presentasjon av mandatet ved Landbruks- og matdepartementet - mulighet for spørsmål og klargjøringer
• Praktisk informasjon fra departementet
• Innledning om allmenningsrett ved Thor Falkanger
• Diskusjon i utvalget om mandatet, om møteplan og arbeidsform for utvalget
• Utvalgets utadrettede virksomhet og muligheter for innspill fra allmennheten

På utvalgets neste møte (08.09.16, Røros) skal følgende tema behandles:

Regulering av jordbrukstilknyttede bruksretter
• Lovforslaget skal regulere de enkelte bruksretter, mht til vilkår for bruksrett og bortfall av bruksrett.
• Utvalget skal også vurdere jordbrukets behov i dag og klarlegge hvilket innhold de jordbrukstilknyttede bruksrettene i statsallmenningene kan sies å ha i dag.

Grunndisponering, tomtefeste og salg av grunn
• Utvalget skal vurdere dagens fordeling av myndighet til å foreta grunndisponeringer og fatte avgjørelser knyttet til grunneierretten, og vurdere hvordan dette bør reguleres i en ny lov. Det skal gis regler om involvering av berørte interesser, herunder bruksrettshavernes, reindriftsutøvernes og berørte samiske interesser, før det tas avgjørelse. Utvalget bes dessuten om å vurdere om grunndisponeringsreglene kan gjøres klarere og mer oversiktlige
• Utvalget skal også legge til grunn at forbud fortsatt skal være hovedregelen når det gjelder salg av statsallmenningsgrunn, men at visse avgrensede unntak kan lovfestes. Opprettelse av tomtefeste skal også ligge til grunneier. Departementet vil imidlertid be utvalget vurdere om det er grunn til å gjøre endringer når det gjelder retten til innløsning av festetomter i statsallmenning.

Lovregulering av bruk som ikke er basert på allmenningsrett
• Fjelloven har i dag regler om utenbygdsboendes rett til beite, om tamreindrift utenfor reinbeiteområder fastsatt ved lov, og om tildeling av seter til jordbruker uten beiterett i statsallmenning. Utvalget bes vurdere hvordan slike spørsmål best bør lovreguleres.
• Videre bes utvalget vurdere om det er behov for å ta inn regler i lovforslaget om forholdet til allmennhetens bruk av statsallmenningene.

Vår frist for innspill til utvalget på disse punktene er 15.06.16. Evt. innspill til disse punktene kan sendes jan.borgnes@fjellstyrene.no innen 10.06.16. Utvalget vil generelt ha en «åpen» arbeidsform med muligheter for innspill undervegs. Mailadresse direkte til utvalget er Statsallmenning@lmd.dep.no