Ny forskrift om jakt, fangst, felling og fiske

Miljødirektoratet har nylig revidert forskrift om jakt, fangst felling og fiske på statsallmenning. Forskriften gir viktige og prinsipielle føringer for fjellstyrenes forvaltning av jakt- og fiskerettighetene. Forskriften inkl prisrammene gjelder fram til år 2021.

Hele forskriften kan leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-03-08-515

Hovedpunkt som er endret:

  • § 6 Fjellstyret kan velge om sesongkort kun skal gjelde til nyttår og deretter bare tilby korttidskort eller om sesongkort skal gjelde hele jaktperioden. Dette kan åpne for at flere fjellstyrer kan tilby vinterjakt, da de har større mulighet for å ha kontroll på avskytingen fortløpende.
  • § 6 Fjellstyret kan velge å kun tilby sesongkort for smårovvilt. Med de lave prisene på smårovviltkort som benyttes er det ingen grunn til at fjellstyret må tilby både dagskort, ukekort og sesongkort for jakt på smårovvilt.
  • § 8 For jakt på elg og hjort er det kommunegrensene pr. 28. oktober 2015 som definerer hvem som er innenbygdsboende.
  • § 8 Personer som ikke er bosatt i Norge kan ikke gis adgang til jakt på elg og hjort.

Prisrammer §13 (gamle prisrammer i parentes)

Fiske:
Korttype Prisramme ny
Prisramme tidligere
Dagskort/døgnkort Kr 100,- (75,-)
Ukekort Kr 350,- (250,-)
Sesongkort Kr 700,- (500,-)


Småviltjakt og fangst:
Korttype
Prisramme ny
Prisramme tidligere
Dagskort/døgnkort Kr 250,- (190,-)
5 dagerskort Kr 1000,- (800,-)
Ukekort (7 dager) Kr 1400,- (1100,-)
Sesongkort Kr 2300,- (1900,-)


Villreinjakt:
Korttype Prisramme ny
Prisramme tidl.
Fritt dyr Kr 6500,- (5900,-)
Liten bukk inntil 55 kg Kr 5100,- (4600,-)
Simle/ungdyr Kr 3400,- (3100,-)
Kalv Kr 1600,- (1400,-)


Når fjellstyret gjør bruk av digitale tilbuds- og betalingsløsninger levert av eksterne leverandører kan transaksjonskostnader ved salg av jakt, fangst og fiskekort (inklusiv villrein) belastes kjøper i tillegg til makspris. Transaksjonsgebyret som belastes kjøper over makspris må ikke overstige kr 20,- pr. jakt- eller fiskekort.

For fiske i vassdrag med anadrom laksefisk kan kortprisen overstiges med inntil det firedobbelte av maksimal prisramme for innlandsfisk. Det skal være lik pris for innen- og utenbygdsboende.

Forøvrig er det kun mindre endringer i forskriften.