Ønsker styrking av fjellstyrenes rolle og oppgaveportefølje

Foto: Jan Arve Ødegård, Tidens Krav
En arbeidsgruppe nedsatt av Regjeringen og med Hanne Velure (H) som leder, har avgitt rapport. Arbeidsgruppa skulle komme med forslag til forenkling av kommunenes utmarksforvaltningen - særlig for førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og forenklingstiltak innen IKT.

Arbeidsgruppa skriver bl.a.: «Kommunene har gjennom opprettelse av verneområdestyrer fått
en mer aktiv rolle i forvaltningen av de store verneområdene og er i sine høringssvar tydelige
på at de ønsker en styrking av fjellstyrenes rolle og oppgaveportefølje.

Fjellstyrene har svært god lokalkunnskap og høyt kompetansenivå. De bidrar til det samlede
kompetansemiljøet i mange utmarkskommuner, og er en ressurs i kommunenes
naturforvaltning, også utenfor statsallmenning. De er en viktig del av kommunenes
førstelinjetjeneste i dag».

NFS er glad for anerkjennelsen av fjellstyrene og vil bidra til realisering av arbeidsgruppas forslag.

Les mer: https://www.regjeringen.no/contentassets/e927495e167e4fdba4292cad0f83eaac/forenkling_-av_utmarksforvaltningen.pdf