Fjellstyrene i partiprogrammene- oppdatert

 Flere partier har avholdt sine landsmøter og vedtatt sine program for perioden 2017 - 2021. Fjellstyrene er omtalt flere steder. Vi kommer tilbake med evt fjellstyrerelevante formuleringer når de andre partiene har avholdt sine landsmøter.

Bl.a. står følgende:

Arbeiderpartiet vil:

• Sikre offentlig eierskap til Statskog, blant annet for å opprettholde tilgang til jakt og
fiske for alle...
• Sikre allmennheten god tilgang til jakt- og fiskemuligheter....
• Eierforholdet til Statens grunn i Nordland og Troms må få en avklaring...


Venstre vil:
...at fjellstyrene skal sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og styrke dette arbeidet


Høyre vil:
Styrke de lokale fjellstyrene og deres oppgaver med naturoppsyn, skjøtsel og veiledning, …
Innføre lokal forvaltning i Nordland og Troms slik som i resten av Norge sør for disse fylkene.


Senterpartiet vil:
Arbeide for mer lokal forvalting av statens grunn i Nordland og Troms. Også her må fjelloven gjelde.

Jobbe for at de jordbrukstilknyttede bruksrettene og rettighetene til jakt og fiske sikres og
ivaretas i en lovrevisjon. For sitt arbeid med tilrettelegging for allmennhetens utøvelse av et allsidig
friluftsliv i statsallmenningene, skal fjellstyrene sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og øke dette arbeidet. I oppfølgingen av Fjell-lov utvalgets arbeid må inntektene fra naturressursene i statsallmenningene, unntatt skogsdrifta, sikres med en 50 - 50 fordeling mellom grunneierfondet og fjellkassen.