Handlingsplan for friluftsliv – innspill fra NFS

Foto: Torgeir Lande

I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2015-2016) "Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet" den 20. oktober 2016, fattet Stortinget vedtak om at regjeringen skal legge fram en handlingsplan med sikte på å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. NFS har gitt innspill til handlingsplanen.

NFS påpeker i sitt innspill at statsallmenningene har stor betydning for friluftsliv og folkehelse og for å sikre god og rimelig tilgang på jakt og fiske. Men at den betydelige innsatsen fjellstyrene gjør for å stimulere til et aktivt friluftsliv for store befolkningsgrupper, ikke avspeiles i systemet for finansiering av fjellstyrene. NFS mener at fjellstyrenes rolle i folkehelse og friluftsliv kan og bør økes. Dette kan sikres gjennom en grunnfinansiering med et statlig tilskudd over statsbudsjettet. En grunnfinansiering vil bidra til at fjellstyrene kan videreføre høy aktivitet og kvalitet i sin tilrettelegging for friluftsliv, jakt og fiske med rimelige priser. I dag er det ca 50.000 fiskere, 25.000 småviltjegere, noen tusen storviltjegere og et stort antall andre lokale og tilreisende som årlig bruker fjellstyrenes tilbud. Flere hundre hytter og buer eies og driftes av fjellstyrene. Fjellstyrene tilrettelegger aktiviteter for et stort antall skoler, barnehager og ulike lag og foreninger. Disse aktivitetene kan videreføres og økes i takt med en statlig grunnfinansiering.

Les hele innspillet her: Handlingsplanfriluftsliv.pdf