Lovutvalget for statsallmenning er oppnevnt

 Kongen i statsråd har i dag oppnemnt høgsterettsdommar Karl Arne Utgård som leiar for eit lovutval som skal gå gjennom lovverket for statsallmenningane. Det er i tillegg oppnemnt ein uavhengig jurist og 10 medlemmar som skal representere dei ulike interessene i statsallmenningane. Utvalet vil starte sitt arbeid i løpet av kort tid, og skal levere ei innstilling som NOU første halvår 2018.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eit-nytt-lovutval-skal-ga-gjennom-lovverket-for-statsallmenningane/id2478203/