Ny forvaltningsplan fra Aurland fjellstyre

 Aurland fjellstyre har nylig vedtatt en ny forvaltningplan for områdene de administrerer. Planen gjelder fra 2016-2019. Planen er retningsgivende for fjellstyrets forvalting innen fiske, småviltjakt, villrein, beite og andre landbruksinteresser, hytter, oppsynstjeneste, informasjon og tilrettelegging.

Hovedmålsetningen er at statsallmenningene i Aurland skal forvaltes i samsvar med fjellova, på ein slik måte at en fremmer tradisjonell næringsutøving i bygdene og utnyttingen av ressursane i allmenningen, samtidig som man ivaretar naturvern- og friluftsinteressene. Fjellstyret skal prøve å oppnå en god
balanse mellom bruk og vern.

hele planen kan lastet ned under til inspirasjon for andre fjellstyrer eller for de som kunne tenkt seg å ta en tur i dette flotte fjellområdet.

Planen finner du her: forvaltingsplan_2016_2019.pdf