Resolusjon fra årsmøtet fra fjellstyrene i Oppland

Fjellstyrene i Oppland arrangerte nylig årsmøte på Dombås. Årsmøtet vedtok enstemmig følgende resolusjon:


Resolusjon fra årsmøte hos fjellstyrene i Oppland 2017


Foto: Torgeir Lande
Fjellstyrene i Oppland organiserer 23 fjellstyrer i Oppland og tilgrensende fjellområder i Hedmark og Møre og Romsdal samt to fjellstyrer i Akershus.

I tillegg til å jobbe for å sikre de jordbrukstilknyttede bruksrettene har
Statsallmenningene stor betydning for friluftsliv og folkehelse. Fjellstyrene er med på å sikre befolkningen god og rimelig tilgang på jakt og fiske. Statsallmenningenes betydning for folkehelse og friluftsliv kan og bør derfor økes.

Den betydelige innsatsen fjellstyrene gjør for å stimulere til et aktivt friluftsliv for store befolkningsgrupper, avspeiles ikke i systemet for finansiering av fjellstyrene.

Det må jobbes for å styrke Fjellstyrets arbeid med en statlig grunnfinansiering av fjellstyrene med et statlig tilskudd over statsbudsjettet. En slik grunnfinansiering vil bidra til at fjellstyrene kan videreføre høy aktivitet og kvalitet i sin tilrettelegging for friluftsliv, jakt og fiske med rimelige priser. Det står hundrevis av buer i fjellene våres som er åpne eller tilgjengelige for allmenheten, gratis eller til en billig leie.

Fjellstyrenes arbeid er viktig i forhold til rekruttering til friluftsliv, jakt og fiske gjennom alt arbeidet som legges ned i form av tilrettelegging.

Den pågående prosessen rundt Statsalmenningsloven mener Fjellstyrene i Oppland at det skal jobbes for at de jordbrukstilknyttede bruksrettene og rettighetene til jakt og fiske sikres og ivaretas i en lovrevisjon. For sitt arbeid med tilrettelegging for allmennhetens utøvelse av et allsidig friluftsliv i statsallmenningene, skal fjellstyrene sikres en statlig grunnfinansiering slik at de kan opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for å videreføre og øke dette arbeidet.

I oppfølgingen av Fjell-lov utvalgets arbeid må inntektene fra naturressursene i statsallmenningene, unntatt skogsdrifta, sikres med en 50 - 50 fordeling mellom grunneierfondet og fjellkassen.

Videre skal det jobbes for at fjellstyrenes ansatte ved fjelloppsynet fremstår som et helhetlig naturoppsyn i statsallmenningene, med kompetanse og ressurser til å ivareta alle oppsynsbehov.

Verneområdene har en kompleks forvaltning med flere sektorlover og tilhørende forvaltningsorganer. Fjellstyrene og Statskog har på årsmøtet for FiO drøftet disse utfordringene opp mot verneområdestyrenes virksomhet. Det oppleves som om det er forståelse for en helhetlig forvaltning og at bruker- og grunneierinteressene ikke hensynstas tilstrekkelig i verneområdestyrenes arbeid. FiO mener det er behov for å formalisere grunnlaget for en mer helhetlig forvaltning som sikrer bærekraftig bruk som en viktig del av vernet.


Resolusjonen kan også lastes ned her: Resolusjon_årsmøte_2017.pdf