SNO og fjellstyrene fortsetter samarbeidet.

SNO og Norges Fjellstyresamband har revidert og fornyet samarbeidsavtalen om tjenestekjøp i statsallmenninger. Avtalen danner rammer for SNOs årlige kjøp av tjenester hos fjellstyrene. Avtalen er et viktig fundament for tillitt og godt samarbeid.

 I 2016 kjøpte SNO tjenester fra fjellstyrene for om lag 8,5 mill kr. Intensjonen er å øke samarbeidet i takt med behovene og budsjettutviklingen.

Oppgavene som skal gjennomføres, nedfelles i årlige avtaler om tjenestekjøp mellom SNO og det enkelte fjellstyre. Tilsyn og tiltak i verneområder vil stå sentralt.

Avtalen skal medvirke til samordning, samarbeid og forutsigbarhet mellom SNO og Fjelloppsynet. Den skal bidra til å løse oppgavene mer kostnadseffektivt og unngå dobbeltarbeid. Der det er naturlig skal SNO forsøke å løse eventuelle nye behov for oppsyn i statsallmenninger gjennom å kjøpe tjenester av fjellstyrer.

Fjellstyrer som inngår avtale om kjøp av tjenester med SNO påtar seg å utføre statlig naturoppsyn på vegne av miljøvernmyndighetene. I denne sammenhengen vil fjelloppsynet representere SNO. Medarbeiderne tildeles personlig tjenestebevis med logo både for SNO og fjellstyret, mens uniformeringen blir som før.

Partene er enige om at timeprisen for det arbeidet fjellstyret gjør for SNO skal være ens for alle fjellstyrer og være fastsatt på bakgrunn av omforente priskomponenter. For 2017 er timeprisen kr 592,- pr time eksl mva og reise. Partene skal samarbeide både på sentralt, regionalt og lokalt nivå, og det skal utvikles bedre rutiner for bestilling og rapportering av oppdrag.

Det skal legges til rette for gjensidig erfarings- og kunnskapsoverføring og oppbygging av ny kompetanse. Partene er også enige om at gjensidig kreditering av hverandres aktivitet er en viktig pilar i et videre godt samarbeid.

Hele avtalen kan du lese her: Samarbeidsavtale_NFS_SNO.pdf