Statsbudsjettet 2017 – innstilling fra energi- og miljøkomiteen

Energi- og miljøkomiteen har avgitt sin innstilling (se under). Regjeringen hadde i sitt opprinnelige forslag til budsjett for 2017 kuttet 33 mill kr i Miljødirektoratets budsjett. Dette ville også gitt store kutt i SNO med sannsynlig konsekvens at også tjenestekjøpet fra SNO hos fjellstyrene ville bli redusert. Regjeringen foreslo samtidig å fjerne øremerkingen som tidligere har styrt et minimumsbeløp til SNOs tjenestekjøp hos fjellstyrene, men understreket at: «Miljødirektoratet vil som i tidlegare år kjøpe slike tenester etter behov og tilgjengeleg budsjettramme». I budsjettprosessen ble det foreslåtte kuttet i Miljødirektoratets budsjett reversert. NFS mener øremerking er et godt grep for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet og viktig for samarbeidet mellom SNO og fjellstyrene. Vi har derfor argumentert for å videreføre dette. Bare Krf og MDG følger opp NFS' oppfordring om øremerking av midler til SNOs tjenestekjøp hos fjellstyrene. Dette er skuffende, men vi har tro på at vi likevel skal få et godt nivå på tjenestekjøpet i 2017 og vil jobbe for å få øremerking på plass igjen i 2018.

Fra energi- og miljøkomiteens budsjettinnstilling:
Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne vil påpeke at de oppgaver SNO ønsker løst, og som er knyttet til fjellstyrenes områder, fortrinnsvis skal kjøpes av fjellstyrene. Dette er kostnadseffektivt for staten og reduserer ferdselen i sårbare områder. Øremerking av tjenestekjøpet er nødvendig for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet, slik at fjellstyrene kan bygge kapasitet og kompetanse tilpasset oppgavene. Disse medlemmer mener derfor at det samlede tjenestekjøpet hos fjellstyrene fra poster som Miljødirektoratet disponerer, i 2017 skal være på minst 8 mill. kroner.