Stortingsmelding om friluftsliv – fjellstyrene.

 Energi- og miljøkomiteen har behandlet Regjeringens forslag til Stortingsmelding om friluftsliv. Komiteen uttaler bl.a.:

Høsting av naturressurser i friluftsliv


Komiteen vil understreke at vi har en rik høstingstradisjon i Norge og gode muligheter for å høste fra naturen.
Komiteen viser til at det er lange tradisjoner for jakt i Norge, og det er stor aksept i samfunnet for vilt som høstingsressurs. Komiteen vil samtidig bemerke at det er viktig å øke kunnskapen om jakt og forvaltning av vilt som høstingsressurs.
Komiteen vil understreke at god forvaltning av fiskeressursene er en forutsetning for attraktive fiskemuligheter.
Komiteen forutsetter at forvaltning av jakt- og fiskeressursene og andre naturressurser som blant annet sopp og bær, må være kunnskapsbasert, og en effektiv og kunnskapsbasert lokal forvaltning er avhengig av at alle aktørene har enkel tilgang til relevant informasjon om bestandene.
Komiteen vil bemerke at god organisering er viktig for at allmennheten enkelt kan få tilgang til jakt- og fiskekort. Komiteen vil vise til at tilrettelagte tilbud for jakt og fritidsfiske er høyt etterspurt, og omsetning av jakt og fiske som et reiselivsprodukt har et betydelig potensial.
Komiteen viser til at Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter mesteparten av statens grunn som utgjør om lag 1/5 av Fastlands-Norge.
Komiteen viser til at fjellstyrene er tillagt deler av administrasjonen av bruksrettene og lunnende (herligheter) i statsallmenningene. Dette innebærer at fjellstyrene har retten til å leie ut jakt- og fiskerettigheter, og har ansvaret for å legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt og fiske.
Komiteen ser arbeidet til Statskog SF og fjellstyrene som et viktig bidrag til rekruttering og til å gi gode rammer for et høstingsbasert friluftsliv med vekt på jakt og fiske.